Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky Kategorie události: Samospráva

Obec Sovolusky

Obecní úřad Sovolusky

 

Obecní úřad Sovolusky v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání:

ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sovolusky

svolaného dosavadní starostkou obce Lenkou Ille Šporkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

 

Místo konání:            Obec Sovolusky, zasedací místnost Obecního úřadu Sovolusky,

                                    Sovolusky 35

 

Doba konání:            19. října 2022 od 18:00 hodin

 

 

Program zasedání:

 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2. Schválení programu

3. Volba starosty a místostarosty

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty

b) volba starosty

c) určení počtu místostarostů

d) volba místostarosty

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančního výboru

c) volba předsedy kontrolního výboru

d) volba členů finančního výboru

e) volba členů kontrolního výboru

5.  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

     (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

6. Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 

 

 

V Sovoluskách dne 10.10.2022                                        Lenka Ille Šporková

                                                                                    dosavadní starostka obce

 

 

Vyvěšeno dne: 10.10.2022

Sejmuto dne: 19.10.2022