NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY


Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a     § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a), b), d), e), f), h) a j), § 17 odst. 4, § 54 odst. 1 písm. b), c), d), f), h), i), j), k), l), m), n) a o) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato

mimořádná veterinární opatření:


k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji:

 


Čl. 1
Vymezení ohniska


Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2021/017611-E ze dne 4. 2. 2021 vyhlásila hospodářství v Ronově nad Doubravou, Svatokřížská 159, v k. ú. 741141 Ronov nad Doubravou, GPS 49°53'2.573"N, 15°32'2.451"E.


Čl. 2
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
 1. Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 741132 Biskupice u Ronova nad Doubravou, 608661 Bousov, 666971 Kněžice u Ronova, 791342 Lhůty, 697176 Mladotice nad Doubravou, 741141 Ronov nad Doubravou, 791351 Závratec a 797618 Žlebské Chvalovice.
 2. Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 603244 Běstvina, 646130 Březinka u Hošťalovic, 616061 Bukovina u Přelouče, 771571 Bumbalka, 723061 Dolní Počátky, 755575 Holotín, 646148 Hošťalovice, 723088 Javorka, 693871 Jetonice, 670260 Kostelec u Heřmanova Městce, 673242 Kraskov, 770728 Kubíkovy Duby, 701033 Licomělice, 684678 Licoměřice, 684686 Lipovec, 693880 Míčov, 666980 Moravany u Ronova, 701041 Načešice, 776939 Nerozhovice, 603261 Pařížov, 723070 Počátky Horní, 723703 Podhořany u Ronova, 754951 Podhradí v Železných horách, 732800 Prachovice, 771589 Rašovy, 693898 Rudov, 746461 Seč, 754960 Skoranov, 752681 Sovolusky u Přelouče, 603287 Spačice, 754978 Starý Dvůr, 755583 Stojice, 693901 Sušice, 770736 Třemošnice nad Doubravou, 771597 Turkovice u Přelouče, 774685 Urbanice, 776947 Vápenný Podol, 603295 Vestec u Běstviny, 789038 Vyžice, 693910 Zbyslavec a 795496 Žďárec u Seče.


Čl. 3
Opatření v ochranném pásmu
 1.  Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:
  1.  Provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí, a nejpozději do 12. 2. 2021 soupis předat Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=RONOV2021-KVSE-3km.
  2. Informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým o výskytu nebezpečné nákazy s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí, mysliveckou veřejností a pozorovateli ptáků,
  3. Zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádob
  4. Spolupracovat s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad chovy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků.
 2. Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu se nařizuje:
  1. zajistit umístění a držení veškeré drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém jsou chovány. Není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství. Musí být přijata opatření k zamezení vnikání volně žijících ptáků do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů a k zamezení možnosti kontaminace krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků. U vchodů a východů z uvedených prostor se musí vhodně umístit dezinfekční prostředky,
  2. sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010, +420 777 783 312 nebo +420 773 851 059,
  3. zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, a to prostřednictvím asanačního podniku. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,
  4. zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí chováno a u východů z těchto prostor,
  5. vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí, a na požádání je předložit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj.
 3. Všem provozovatelům komerčních drůbežářských hospodářství a komerčním chovatelům jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu se dále nařizuje:
  1. vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně jednou denně,
  2. neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
  3. neprodleně podrobit všechny dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí, a které by mohly být kontaminovány, čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
  4. do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu,
 4. V ochranném pásmu se zakazuje:
  1. vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospo-dářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostor hospodářství, v nichž nemají
   1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství, nebo
   2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány,
  2. přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj,
  3. pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
  4. vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,
  5. pohyb a přeprava drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo zastávky v ochranném pásmu. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 21 až 26 vyhlášky č. 36/2007 Sb.,
  6. přeprava drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou masa
   1. z drůbeže pocházející z hospodářství, jenž se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo
   2. vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni.

Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky. Výjimky z tohoto opatření může povolit Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na základě žádosti.

Čl. 4
Opatření v pásmu dozoru
 1. Obcím v pásmu dozoru se nařizuje:
  1. provést soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství a nejpozději do 12. 2. 2021 soupis předat Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=RONOV2021-KVSE-10km.
  2. informovat veřejnost o výskytu nebezpečné nákazy způsobem v obci obvyklým s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, mysliveckou veřejností a pozorovateli ptáků,
  3. zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulé drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VŽP 2. kategorie – není určeno ke krmení zvířat“. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádob,
  4. hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj onemocnění a zvýšené úhyny ptáků chovaných v zajetí a ostatního volně žijícího ptactva,
  5. spolupracovat s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad chovy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků.
 2.  Všem chovatelům drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se nařizuje:
  1. sledovat zdravotní stav drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti nebo úmrtnosti, anebo významného poklesu produktivity, hlásit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 777 303 010, +420 777 783 312 nebo +420 773 851 059,
  2. zajistit neprodlené neškodné odstranění kadáverů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí. O způsobu shromažďování a přepravy kadáverů k neškodnému odstranění budou chovatelé informováni obecními úřady způsobem v místě obvyklým,
  3. zajistit dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy.
 3.  Všem provozovatelům komerčních drůbežářských hospodářství a komerčním chovatelům jiného ptactva chovaného v zajetí v pásmu dozoru se dále nařizuje:
  1. vést evidenci o počtu kusů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí s aktualizací minimálně jednou denně,
  2. neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, čištění a dezinfekci v souladu s § 46 vyhlášky č. 36/2007 Sb. a její přílohou č. 6,
  3.  do vjezdu do hospodářství a u vchodů do jednotlivých chovatelských objektů umístit dezinfekční vany a rohože s obsahem účinného dezinfekčního prostředku a udržovat jej v aktivním stavu.
 4. V pásmu dozoru se zakazuje:
  1. vstup drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Toto omezení neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostor hospodářství, v nichž nemají
   1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství, nebo
   2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány,
  2. přemísťování a rozmetávání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy z hospodářství v ochranném pásmu bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj,
  3. pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů a veřejných vystoupení drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí,
  4. vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění ptáků chovaných v zajetí,
  5. veškerý pohyb drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec bez souhlasu Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj. Tento zákaz se nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky,
  6.  pohyb a přeprava drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může povolit výjimku ze zákazu pro přímou přepravu pouze za podmínek uvedených v § 28 odst. 2 vyhlášky č. 36/2007 Sb.

Čl. 5
Sankce


Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

 1. 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
 2. 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 6
Poučení o nákaze


Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.


Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení


Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veteri-nárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.

 

https://www.sovolusky.cz/cs/obecni-urad/elektronicka-uredni-deska/detail-narizeni-kvs-vyskyt-ptaci-chripky/