Oficiální název

Obec Sovolusky

Důvod a způsob založení

Obec Sovolusky jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce,
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu,
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy obce (obecně závaznými vyhláškami a nařízeními) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, vyhláškami, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními a nařízeními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Obec Sovolusky přináleží do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Přelouč

Obec Sovolusky přináleží do správního obvodu pověřeného obecního úřadu: Přelouč

Žádosti o informace, podání a stížnosti

Způsob podání

 1. Osobní podání,
 2. Telefonické podání,
 3. Písemné podání lze doručit elektronicky, prostřednictvím elektronické podatelny nebo poštou.

Příjem žádostí /podání/stížností

 • Osobní podání: na Obecním úřadě
  • v úředních dnech a hodinách: středa 18:00 – 19:00
 • Telefonické podání:
  • +420 774 417 379 (starostka)
  • +420 604 128 325 (místostarosta)
  • +420 739 733 355 (místostarosta)
 • Poštou na adresu: Obecní úřad Sovolusky 35, 535 01 Přelouč
 • Elektronicky na e-mail: obec@sovolusky.cz, ousovolusky@volny.cz
 • (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 • Elektronicky datovou schránkou: mhiazpq
 • Elektronickou podatelnou

Náležitosti žádosti/podání/stížnosti

V žádosti musí být uvedeno, kterému subjektu je určena, že se osoba domáhá informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování žadatele. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo právnické osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Způsob a lhůty vyřízení žádostí/podání/stížností

 • Žádost je vyřízena nejpozději do 15 dnů ode dne jejího přijetí nebo jejího doplnění, není-li rozhodnuto o odmítnutí žádosti nebo nebylo-li žádosti vyhověno z důvodů uvedených v odst. 2 § 15 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Neobsahuje-li žádost výše uvedené údaje, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti k doplnění. Pokud žadatel výzvě nevyhoví do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost se odloží.
 • Není-li žádost srozumitelná nebo není-li zřejmé, jaká informace je požadována či je žádost formulována příliš obecně, vyzve se žadatel do 7 dnů ode dne podání žádosti k jejímu upřesnění. Pokud žadatel výzvě nevyhoví do 30 dnů ode dne jejího doručení, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
 • Nevztahují-li se požadované informace k působnosti úřadu, žádost se odloží a žadatel je o této skutečnosti informován do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob podání odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě,
 • Poštou na adresu Obecní úřad Sovolusky, Sovolusky 35, 535 01 Přelouč,
 • Prostřednictvím formuláře pro podání odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace,
 • Odvolání musí obsahovat údaje o rozhodnutí, proti kterému je podáváno odvolání, odůvodnění odvolání, kontaktní údaje osoby podávající odvolání, datum a místo podání, podpis.

O odvolání rozhoduje:

 • Krajský úřad Pardubického kraje, který musí rozhodnout do 15 dnů ode dne, kdy je mu odvolání předloženo (Obec/Obecní úřad tak musí učinit do 15 dnů ode dne doručení odvolání).
 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

Nouzová telefonní čísla

 • Policie ČR: 158
 • Záchranná služba: 155
 • Hasičský záchranný sbor: 150
 • Městská policie: 156

Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací naleznete na https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/

Nejdůležitější předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací.
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem.
  • Vyhláška č. 496/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách, ve znění pozdějších předpisů (k provedení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č.226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a zákona č. 440/2004 Sb.).
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy.
  • Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 2/1993 Sb., Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Právní předpisy obce

Právní předpisy obce jsou v elektronické podobě dostupné na internetových stránkách obce a k nahlédnutí na obecním úřadě.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Určující podmínky dle nařízení vlády ČR č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je obec oprávněna žádat úhraduVýši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený/á poskytováním informací podle níže uvedeného sazebníku. Jedná se o náklady, spojené s pořízením kopí, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli (§ 17, odst. 1 zákona)
 • Pokud byla v licenční smlouvě sjednána odměnanelze požadovat úhradu nákladů (§ 17, odst. 2 zákona).
 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace (§ 17, odst. 3 zákona)
 • Nesplní-li obec vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí nárok na úhradu nákladů (§ 17, odst. 4 zákona).
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží (§ 17, odst. 5 zákona).
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.
 • Úhrada je příjmem obce 17, odst. 6) zákona).
Sazebník úhrad
Položka Způsob výpočtu ceny
Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informací a to za každou, i započatou, hodinu práce. Účastní-li se vyhledávání informace více pracovníků, bude úhrada stanovena součtem částek, připadajících na každého z nich.
Materiálové náklady Pořízení kopií v závislosti na druhu kopie a použité technologii kopírování provádí obec zdarma
Náklady na technické nosiče dat Dle aktuálních cen technických nosičů dat
Odeslání informací žadateli
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb
Práce s archiváliemi Dle ceníku služeb a úkonů SN ČR
Další náklady Vzniknou-li mimořádně rozsáhlým vyhledáním jiné náklady (např. na jízdné), nebo náklady na samostatné odborné posudky, odhady apod., budou náklady stanoveny dle kalkulace a dle sazebníku poskytovatelů
Ostatní prokazatelné náklady  

Úhradu provede žadatel na základě vyúčtování v kanceláři OÚ, případně po dohodě bezhotovostním převodem na účet OÚ před převzetím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, obec žádost odloží.

Licenční smlouvy

Obec Sovolusky nemá žádné licenční smlouvy, žádné vzory licenčních smluv ani žádné výhradní licence.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.