OZV č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Sovolusky č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Sovolusky

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Sovolusky
Označení: OZV č. 1/2015
Datum schválení: 29.7.2015
Vyhláška vyvěšena na úřední desce:
Vyhláška sejmuta z úřední desky: 15.8.2015
Platnost vyhlášky: 15.8.2015 - 31.12.2021
Aktuálně platná?: ne
Příloh: 1 (zobrazit)
Zjednodušený přepis obsahu vyhlášky:

Upozornění: Jedná se pouze o zjednodušený přepis dokumentu, který slouží především jako rychlý náhled obsahu. Oficiální verze dokumentu je k dispozici ke stažení níže.

Obec Sovolusky

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Sovolusky

Zastupitelstvo obce Sovolusky se na svém zasedání dne 29. července 2015 usnesením č. 6/7/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sovolusky, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  1. biologické odpady rostlinného původu,
  2. papír,
  3. plasty včetně PET lahví,
  4. sklo,
  5. kovy,
  6. nebezpečné odpady,
  7. objemný odpad,
  8. směsný komunální odpad.
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na prostranství u místní prodejny.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. biologické odpady, barva hnědá,
  2. papír, barva modrá,
  3. plasty, PET lahve, barva žlutá,
  4. sklo, barva bílá a zelená,
  5. kovy, barva žlutá.
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně, jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase a na internetu.
 2. Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách, v místním rozhlase a na internetu.
 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
 1. Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. typizované sběrné nádoby - popelnice, určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 7
Informace o nakládání se stavebním odpadem
 1. Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 31. 7. 2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.