OZV č. 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Sovolusky č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Sovolusky
Označení: OZV č. 1/2021
Datum schválení: 17.11.2021
Vyhláška vyvěšena na úřední desce:
Vyhláška sejmuta z úřední desky: 18.12.2021
Platnost vyhlášky: 1.1.2022 - 13.7.2022
Aktuálně platná?: ne
Příloh: 1 (zobrazit)
Zjednodušený přepis obsahu vyhlášky:

Upozornění: Jedná se pouze o zjednodušený přepis dokumentu, který slouží především jako rychlý náhled obsahu. Oficiální verze dokumentu je k dispozici ke stažení níže.

Obec Sovolusky

 

Obecně závazná vyhláška obce Sovolusky č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

 

Zastupitelstvo obce Sovolusky se na svém zasedání dne 17.11.2021 usnesením č. 9/4/2021 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Sovolusky.
 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.
 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.
 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky: 
  1. Biologické odpady rostlinného původu
  2. Papír
  3. Platy, včetně PET lahví
  4. Sklo
  5. Kovy
  6. Nebezpečné odpady
  7. Objemný odpad
  8. Jedlé oleje a tuky
  9. Textil
  10. Směsný komunální odpad
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a i).
 3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, nábytek, matrace, ...)
 
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu, jedlých olejů a tuků, textilu

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních nádob, kterými jsou sběrné nádoby, kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
  1. Sběrné nádoby na papír, plast (včetně PET lahví), sklo, kovy, textil a jedlé oleje a tuky jsou umístěny na prostranství u místní prodejny.
  2. Sběrné nádoby na biologické odpady rostlinného původu jsou umístěny:
   1.     Ve vegetačním období (od dubna do listopadu) – na individuálních stanovištích u jednotlivých nemovitostí – „bio popelnice“
   2.     V zimním období – velkoobjemový kontejner umístěný na návsi
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá
  2. Papír, barva modrá
  3. Plasty, PET lahve, barva žlutá
  4. Sklo, barva zelená a bílá
  5. Kovy, barva šedá
  6. Jedlé oleje a tuky, barva černá
  7. Textil, barva bílá
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálního odpadů, než pro které jsou určeny.
 5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
 
Čl. 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce.
 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst.
 
Čl. 5
Svoz objemného odpadu

 

 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce.
 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. Popelnice
  2. Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7
Závěrečná ustanovení

 

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Sovolusky č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Sovolusky
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2022.

 

 

 

1  § 61 zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech

§ 61 zákona č. 541/2020 Sb, o odpadech