OZV č. 1/2022

OZV č.1/2022 - OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Sovolusky
Označení: OZV č. 1/2022
Datum schválení: 29.6.2022
Vyhláška vyvěšena na úřední desce:
Vyhláška sejmuta z úřední desky: 4.8.2022
Platnost vyhlášky: 14.7.2022 - bez omezení
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 0
Zjednodušený přepis obsahu vyhlášky:

Upozornění: Jedná se pouze o zjednodušený přepis dokumentu, který slouží především jako rychlý náhled obsahu.

 

OBEC SOVOLUSKY
Zastupitelstvo obce Sovolusky

 

Obecně závazná vyhláška obce Sovolusky

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Sovolusky se na svém zasedání dne 29. 6. 2022 usnesením č. x/3/2022 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon
o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 

 1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Sovolusky
 2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou[1].
 3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad,
  s výjimkou výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo odpadu[2].
 4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 
 
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

 

 1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující složky:
  1. Biologické odpady rostlinného původu,
  2. Papír,
  3. Plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“),,
  4. Sklo,
  5. Kovy,
  6. Nebezpečné odpady,
  7. Objemný odpad,
  8. Jedlé oleje a tuky,
  9. Textil,
  10. Směsný komunální odpad.
 2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a) až i).
 3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, apod.).

 

 

Čl. 3
Určení míst pro oddělené soustřeďování určených složek komunálního odpadu

 

 1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady rostlinného původu, jedlé oleje a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob, kterými jsou sběrné nádoby a kontejnery.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích
  1. sběrné nádoby na papír, plasty, sklo, kovy, textil a jedlé oleje a tuky jsou umístěny na prostranství u místní prodejny,
  2. sběrné nádoby na biologické odpady rostlinného původu jsou umístěny:
  3. Ve vegetačním období (od dubna do listopadu) – na individuálních stanovištích u jednotlivých nemovitostí – „bio popelnice“,
  4. Celoročně – velkoobjemový kontejner umístěný na návsi.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. Biologické odpady rostlinného původu, sběrné nádoby barva hnědá, kontejner označený příslušným nápisem,
  2. Papír, barva modrá,
  3. Plasty, barva žlutá,
  4. Sklo, barva zelená a bílá,
  5. Kovy, barva šedá,
  6. Jedlé oleje a tuky, barva černá,
  7. Textil, barva bílá.
 4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
 5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.

 

 

Čl. 4
 Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

 1. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce.
 2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

 

 

Čl. 5
 Svoz objemného odpadu
 
 1. Svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o svozu jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetových stránkách obce.
 2. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

 

Čl. 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

 

 1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
  1. popelnice,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

 

Čl. 7
Zrušovací ustanovení

 

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Sovolusky, č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, ze dne 17. 11. 2021.

 

Čl. 8
Účinnost
 
 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                    Josef Teplý                                                                        Jiří Kožený

                  místostarosta                                                                     místostarosta

 

 

 

            ………………………..

                  Lenka Ille Šporková

                        starostka

 

[1] § 61 zákona o odpadech

[2] § 60 zákona o odpadech