OZV č. 2/2006

Obecně závazná vyhláška obce Sovolusky č. 2/2006 o místních poplatcích

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Sovolusky
Označení: OZV č. 2/2006
Datum schválení: 8.11.2006
Vyhláška vyvěšena na úřední desce:
Vyhláška sejmuta z úřední desky: 23.11.2006
Platnost vyhlášky: 23.11.2006 - 17.12.2020
Aktuálně platná?: ne
Příloh: 1 (zobrazit)
Zjednodušený přepis obsahu vyhlášky:

Upozornění: Jedná se pouze o zjednodušený přepis dokumentu, který slouží především jako rychlý náhled obsahu. Oficiální verze dokumentu je k dispozici ke stažení níže.

Obec Sovolusky

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2006

 o místním poplatku užívání veřejného prostranství

 

Obecní zastupitelstvo obce Sovolusky chválilo dne 22. 03. 2006 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení

1) Obec Sovolusky vybírá tyto místní poplatky :

 • a) poplatek ze psů,
 • b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
 • c) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce.

2) Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Sovoluskách. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ne znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

 

Poplatek ze psů

 

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

 

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 14 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle Čl. 9.

2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 14 dnů od jejího vzniku.

4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.

Čl. 5
Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka.

Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 14 dnů.

Čl. 6
Sazby poplatku
 
Poplatek ze psa činí ročně  
za prvního psa 50 Kč
za druhého a každého dalšího psa 50 Kč
Čl. 7
Osvobození

 

1)  Poplatek se neplatí ze psů :

 • užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazek ZTP/P (zvlášť těžce postižený s průvodcem),

2)  Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 3. měsíce příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá.

3)  Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1)  Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to ze jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.

2)  Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku nejdéle do 15 dnů oznámit.

Čl. 9
Splatnost poplatku

1)  Poplatek je splatný:

 • nečiní-li více než 150 Kč ročně, nejpozději do 3. měsíce každého roku,
 • činí-li více než 150 Kč ročně, v jedné stejné splátce, vždy nejpozději do 3. měsíce každého roku.

2)  I při vyšší částce než 200 Kč lze poplatek zaplatit najednou, a to v termínu určeném pro jednorázovou splátku.

Poplatek za užívání veřejného prostranství                        

Čl. 10

1) Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

2) Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 11
Veřejné prostranství

Za veřejné prostranství se považují náměstí, silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace a ostatní plochy v majetku obce. (Jakékoli další prostory, které obec chce v obecně závazné vyhlášce určit za veřejné prostranství, musí být identifikovány jasně a zřejmě).

Čl. 12
Poplatník

1)  Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 17.

2)  Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za placení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 13
Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 2 dny před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1 den, je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání.

Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

2) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1) do 2 dnů a nahlásit rozsah záboru v m2.

3)  Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště, nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 14
Sazby poplatku

1)  Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívaného veřejného prostranství:

 
způsob (účel) užití výše poplatku
za umístění zařízení k poskytování služeb 5 Kč
za umístění stavebního zařízení 1 Kč
za umístění prodejního zařízení 5 Kč
za umístění reklamního zařízení 2 Kč
za umístění skládek 1 Kč
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1 Kč/m2
za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 10 Kč/m2

2)      Roční paušální částka

 • a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil: 1000,-Kč
 • b) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro dodávkový automobil: 1500,- Kč
 • c) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní vozidlo, traktor nebo autobus: 3000,- Kč
 • d) za umístění maloplošného reklamního zařízení (do 2 m2): 1000,- Kč
 • e) za umístění velkoplošného reklamního zařízení: 2000,- Kč

3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

4) Při stanovení měsíčního poplatku paušální částkou se vychází z adekvátní výše roční paušální částky a to 1/12 za každý i započatý měsíc.

Čl. 15
Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

 • a) akce, jejichž výtěžek je určen pro charitativní a veřejné prospěšné účely
 • b) osoby zdravotně postižené. 2)
Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 17 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 17
Splatnost poplatku

a) při užívání prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato,

b) při užívání prostranství po dobu delší než 7 dnů je možné poplatek rozdělit v jednom kalendářním roce do dvou stejných splátek, přičemž první splátka je splatná nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a zbývající splátka nejpozději do 31. prosince příslušného kalendářního roku,

c) poplatek stanovený týdenní nebo měsíční paušální splátkou je splatný první den v příslušném týdnu nebo měsíci,

d) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 3. měsíce příslušného kalendářního roku.

Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 18
Penále

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacení poplatku až o 50 %.

2) Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 19
Pokuty

Za nesplnění oznamovací či jiné povinnosti nepeněžité povahy touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu podle zvláštního právního předpisu. 3)

Čl. 20
Lhůty

Lhůty pro vyměření poplatku pro promlčení práva vymáhat poplatkové nedoplatky stanoví zvláštní právní předpis. 4)

Čl. 21
Prominutí poplatku

Správce poplatku může na žádost poplatníka k zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout.

Čl. 22
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.4. 2006 a ruší obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích ze dne 19.2. 2004

 

Na úřední desce  vyvěšeno: 23.03.2006, sejmuto: 07.04.2006                     


2)  § 86 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

3) § 37 a 37a   zákona číslo 337/92 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění

4) § 47 a 70 zákona číslo 337/92 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění